โครงการนักเรียนแกนนำค่ายหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงงานวิชาชีพ

10-11 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
วิทยากรมาจากหลายแหล่ง ระดมพลังสร้างแกนนำ ไม่ผิดหวังเลยคะ ลูกๆ วท.ชน. ทำได้ดีเยี่ยม
วิทยากรคัดแต่หัวกะทิ คือ อ.ปิยะ อ.วาริน รอดบำเรอ ครูอรุณี สิโรรส ครูนิตยา อรรถโกมล และ ศน.เสาวนีย์ พนิชโยวาท

โฆษณา
โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง | ใส่ความเห็น

อัพเดตเรื่องราว

ไม่ได้โพสต์ลง wordpress นานมาก วันนี้ขอลงหลากหลายเรื่องราว ปิดท้ายที่การนิเทศสถานศึกษาคุณธรรมที่จังหวัดนครสวรรค์ 22-27 ส.ค.62 ที่ผ่านมา ประทับใจกับการต้อนรับที่อบอุ่น เรียบง่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นกัลยาณมิตร อาจจะเป็นการนิเทศสถานศึกษาครั้งสุดท้ายของเสาวนีย์ก็ได้ค่ะ

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง

ภาพการรับวุฒิบัตร อศจ.ร้อยเอ็ด

ผ่านไปด้วยดีอีก 1 งาน ขอบคุณที่ตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อ สอศ.ของเรา

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

เราก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 แต่ครูยังไม่มั่นใจในการจะก้าวเดินอย่างไรให้บรรลุถึงอาชีวศึกษา 4.0 หน่วยศึกษานิเทศก์ สอศ.เดินสาย 5 ภาค เพื่อจัดอบรมให้สถานศึกษารู้ เข้าใจ เกิดทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ใช้ IT และ Paperless เพื่อให้ทันสมัย ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง รอบที่ 6

คำสั่ง รอบที่ 6 สถานศึกษาที่ประสงค์จะรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง
1. เลือกคณะกรรมการจำนวน 3 คน จากคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1-9 โดยต้องเป็นกรรมการจากแท่งอื่นๆ อย่างน้อย 1 คน
2. ทำแบบประเมินตนเอง ส่งไปที่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เพื่อเสนอคำสั่งให้ เลขาฯ สอศ.ลงนาม
3. เมื่อได้รับแจ้งจาก ศพก. เรื่องคำสั่งแล้ว ต้องประสานกรรมการตามรายชื่อในคำสั่งเพื่อกำหนดวันประเมิน
4. เตรียมรับการประเมินตามเกณฑ์ โดยไม่เน้นที่เอกสาร แต่เน้นการปฏิบัติจริง ตอบคำถามได้ วิเคราะห์โดยใช้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
5. ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยง เบิกจ่ายจากสถานศึกษาที่รับการประเมิน จึงควรคำนึงถึงการเลือกกรรมการที่อยู่ในพื้นที่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง

http://www.reo14.moe.go.th/images/upfile/porpiengSchool/evaluator-round6.pdf
ผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง รอบที่ 6

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างการประเมินตนเอง ศรร.

ตัวอย่าง ประเมินตนเอง ศรร. วท.ชัยนาท ประเมินศูนย์ ขก.(ยังไม่ปรับปรุง)ได้ไฟล์ ตัวอย่างการประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” (ศรร.) วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท และ วิทยาลยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยังต้องปรับปรุงอีกหลายจุด

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง