อบรมครูและบุคลากร วก.บ้านผือ จ.อุดรธานี เรื่องแผนการสอนบูรณาการ ปศพพ.เพื่อพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง บรรยากาศสนุก ลุกนั่งสะดวก บรรยากาศในการทำงานเต็มไปด้วยความรัก สามัคคี มุ่งมั่น ขอบคุณผู้บริหาร ครู และ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมเดินตามรอยเท้าพ่อไปด้วยกัน

ถ้าทุกสถานศึกษาลุกขึ้นมาดำเนินการได้อย่าง วก.บ้านผือ วทก.สิงหนคร สก.ควนขนุน และ วษท.กระบี่ เราจะต้องขึ้นเป็นสถานศึกษาพอเพียง ครบ 100% อย่างแน่นอน เอ้า อาชีวะ ส่งเสียงหน่อย

Advertisements
โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง | 1 ความเห็น

ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

คณะทำงานจาก ศปป.1 กอ.รมน.เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.ใน วษท.สุพรรณบุรี นางสาวเสาวนีย์ พนิชโยวาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หน่วยศึกษานิเทศก์ สอศ.ติดตามคณะในฐานะต้นสังกัด และผู้รับผิดชอบโครงการ “อาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย:เกษตรทฤษฎีใหม่กับวัฒนธรรมท้องถิ่น” งบประมาณ 2561  ศน.สุธี  โรจน์บุญถึง ศสส.ภาคกลาง  รองฯ ไพศาล  และ ปราชญ์ความมั่นคง ลุงนรินทร์ เจริญศักดิ์  ดูแลในฐานะเจ้าของพื้นที่ โดยมีชุมชน กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ชาวเขาจากชุมชนตะเพินคี่ ร่วมศึกษาดูงาน 

โพสท์ใน กอ.รมน. | ใส่ความเห็น

ดอกไม้เพื่อพ่อ

ความงดงามของบุปผชาติ ณ ปากคลองตลาด การรวมใจของจิตอาสาทำความดีถวายพ่อหลวงและเหล่าพสกนิกร ลูกหลานของพ่อ. งดงามเกินจะบรรยาย ชมภาพสวยๆ แต่ถ้าต้องการสัมผัสบรรยากาศจริง เชิญไปที่ปากคลองตลาด อย่าไปด้วยรถส่วนตัวนะคะ หาน้ำดื่มไปด้วย เพราะร้อนมาก

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง | ใส่ความเห็น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด พิชิตความรู้ด้วยศาสตร์พระราชา

ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 จังหวัดเพชรบุรี

โพสท์ใน บูรณาการ 5 ศาสตร์ | ใส่ความเห็น

อบรมสร้างความเข้าใจ ปศพพ : จากหลักคิดสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.- 1 ก.ย.60 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 เด็กๆ สนใจ ตั้งใจมาก จนรู้สึกว่า อยู่กับนักเรียน นักศึกษาทำให้เราสดชื่นขึ้น สนุกสนาน เฮฮา

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง | ใส่ความเห็น

คำสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงรอบที่ 6

การส่งแบบขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง รีบส่งอย่างด่วนๆ ค่ะ เพราะใช้เวลาเสนอ สอศ.ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินแต่ละแห่งอีกประมาณ 1-2 เดือน มีเวลาเตรียมความพร้อม เลือกกรรมการเพียง 3 ท่าน ย้ำนะคะ ประเมินสถานศึกษาพอเพียงใช้กรรมการแค่ 3 ท่าน จากต้นสังกัด 2 ท่าน และจากต่างสังกัด 1 ท่าน โดยสถานศึกษาต้องประสานกรรมการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเมิน ขอแนะนำให้เลือกกรรมการในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสรุปผลคะแนน ต้องมีหนังสือราชการออกจากหน่วยงานของประธานกรรมการค่ะ ดาวน์โหลดเกณฑ์ กำหนดการประเมิน และแบบประเมินได้ที่นี่
ถ้าประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มีกรรมการ 1 ชุด แต่ ศธภ.เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมิน รวมทั้งส่งผลการประเมินไปที่ สป.ศธ.

คำสั่งประเมิน รอบที่ 6
http://www.reo14.moe.go.th/images/upfile/porpiengSchool/evaluator-round6.pdf

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง | ใส่ความเห็น

แบบประเมินสถานศึกษาพอเพียง

กำหนดการประเมิน

แบบประเมิน ปศพพ.ใช้เกณฑ์เดิม แต่ปรับโฉมให้กรอกคะแนนง่ายขึ้น สะดวกในการรวมคะแนน

แบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

 

การถอดบทเรียน

บันทึกขอไปประเมิน

บันทึกแจ้งผลการประเมิน

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง | ใส่ความเห็น

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ปีนี้ สอศ.ประเมินผ่าน 2 แห่ง คือ วอศ.ขอนแก่น และ วท.ชัยนาท สถานศึกษาที่ไม่ผ่านอย่าท้อนะคะ สู้ต่อไป ด่านแรกคือการคัดกรองเล่มประเมินตนเอง เขียนให้ครอบคลุม กระจ่างแจ้ง เห็นภาพการเป็นสถานศึกษาพอเพียงของเรา ผ่านด่านแรกให้มากๆ โอกาสที่จะผ่านด่านที่ 2 จะได้คึกคัก

โพสท์ใน เศรษฐกิจพอเพียง | ใส่ความเห็น